You are currently viewing Jak przeprowadzić wycenę wartości aportu dla spółki?

Jak przeprowadzić wycenę wartości aportu dla spółki?

Tematem, o którym chciałabym dzisiaj opowiedzieć jest wycena aportu niepieniężnego dla spółek kapitałowych. Większość z nas słysząc „aport” przed oczyma duszy widzi radosnego czworonoga, który goni w parku za patykiem rzuconym przez właściciela. Niemniej jednak aport, o którym dziś mowa nie jest bynajmniej formą aktywnej zabawy wśród członków zarządu spółki na sali konferencyjnej, a formą wkładu niepieniężnego wnoszoną przez jej udziałowców jako ekwiwalent kapitału wyrażanego w złotówkach.

3 grupy praw stanowiących podstawę wyceny aportu

rzeczoznawca wyceny nieruchomości w WarszawieFormę aportu niepieniężnego mogą spełniać przedmioty wyceny spełniające 4 z góry określone kryteria, do których należą: możliwość zdefiniowania konkretnej wartości danego przedmiotu, przedstawienia jej w księgach rachunkowych, określenia, czy konkretna rzecz może stanowić przedmiot transakcji lub czy istnieje możliwość przeniesienia jej własności oraz czy cechuje się brakiem ograniczeń w kontekście jej praw rzeczowych. Aport niepieniężny w spółkach możemy podzielić na trzy grupy, do których zaliczamy prawa rzeczowe (np. przedsiębiorstwa, ruchomości i środki trwałe, nieruchomości wraz z udziałami w nich); prawa niematerialne (np. patenty, znaki towarowe, prawa majątkowe i autorskie) oraz prawa obligacyjne (np. udziały i akcje spółek, obligacje, wierzytelności wspólnika). Najprostszym przypadkiem wyceny aportu niepieniężnego, jaki możemy przeprowadzić jest wycena w odniesieniu do składników rzeczowych takich jak maszyny, elementy wyposażenia czy środki transportu, która polega na określeniu wartości rynkowej danej rzeczy, którą bez większych formalności możemy zawrzeć w księgach obrachunkowych na podstawie wystawionej faktury. Sprawa ma się natomiast nieco inaczej, kiedy w grę wchodzi wycena nieruchomości. Taki proces może przeprowadzić tylko  rzeczoznawca wyceny nieruchomości w Warszawie średnia cena za wycenę powierzchni biurowej mieści się w zakresie od 2 do 3 tysięcy złotych w górę. W tym celu sporządza się operat szacunkowy, który jest dokumentem urzędowym, stanowiącym podstawę do obiektywnego określenia wartości nieruchomości. 

W procesie wyceny aportu niepieniężnego dla spółki stosuje się przepisy §29 ust. Prawo nieruchomości w odniesieniu do gruntu w użytkowaniu wieczystym, stosując podejście porównawcze. W tym celu przyjęte zostają ceny transakcyjne, które zostają uzyskane w toku sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego wraz ze wszystkimi opłatami rocznymi i niewykorzystanym okresem użytkowania.